Główne nurty feminizmu

W ramach feminizmu najpopularniejszym rozróżnieniem jest podział na dwa główne nurt: feminizm radykalny i liberalny. To co je odróżnia to radykalizm w kwestii wysuwanych postulatów i sposobów działania. Odłam radykalny składnia się ku rewolucyjnemu wprowadzaniu zmian, liberalny zaś ma raczej nastawienie reformistyczne. Nurt feminizmu liberalnego uznaje się za starszy, to za jego sprawą cele takie jak prawo wyborcze kobiet i dostęp do edukacji zostały zrealizowane. Liberalne feministki twierdzą, że za pomocą prawa, wpływu na zmianę mentalności, programów społecznych czy pro kobiecej działalności politycznej, można doprowadzić do reform i zagwarantować równość płci. Upatruje on przede wszystkim przyczyn nierówności płci w systemie politycznym i prawnym, zarzuca mu się niekompletność w rozpatrywaniu przyczyn nacisku i nawoływanie do upodobnienia kobiet do mężczyzn. Radykalny feminizm natomiast za podstawowy powód nierówności płci uznaje patriarchat jako strukturę społeczną nastawianą na męską dominację (wraz z jej wpływem na gospodarkę, politykę,kulturę). Radykalne feministki utrzymują że choć ukryta to męska dominacja funkcjonuje we wszystkich dziedzinach życia. Głoszą zatem radykalne podejście do zmian, do całościowej radykalnej przemiany społeczeństw, zmiany polityczne, gospodarcze oraz skonstruowanie na nowo definicji tradycyjnych ról płciowych.
Aktywnie dąży do zmniejszenia męskiej dominacji w kulturze i uczynienie jej bardziej pro kobiecą.
Marzec 5th, 2013 Feminizm Możliwość komentowania Feminizm w zmiennym świecie została wyłączona